Strojírenství

10. března 2016 11:40

Vítkovice vstoupily zakázkou za 100 milionů do nového oboru

Největší ryze česká strojírenská skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (VMG) opraví za zhruba 100 milionů korun elektrickou obloukovou pec, která má ve společnosti OFZ ve slovenském Istebném sloužit pro výrobu ušlechtilých slitin užívaných automobilkami, chemičkami nebo výrobci komunikačních technologií. Kontrakt je první svého druhu.

„Dosud jsme se sou­stře­di­li jen na vý­rob­ce oceli, tady jde o špič­ko­vé fe­ro­sli­ti­ny,“ uvedl Jan Gajda, ge­ne­rál­ní ře­di­tel společnos­ti Vít­ko­vi­ce Heavy Ma­chi­ne­ry, která za VMG za­káz­ku vede.

Sta­veb­ní část do­dá­vek už za­ča­la, tech­no­lo­gie budou Vít­ko­vi­ce vy­vá­žet během první po­lo­vi­ny le­toš­ní­ho roku.  Sou­čás­tí vítko­vic­ké do­dáv­ky je mimo jiné 405 tun za­ří­ze­ní, včet­ně mo­der­ní­ho vodou chla­ze­né­ho víka, které za­jis­tí zlep­še­né odsávání spa­lin a zvý­še­nou ochra­nu elek­tric­kých částí pece. „Pro zlep­še­ní kva­li­ty vsáz­ky in­sta­lu­je­me i zcela nový sys­tém do­pra­vy su­ro­vin. Sou­čás­tí je také nový uza­vře­ný sys­tém vod­ní­ho chla­ze­ní,“ vy­svět­lil ob­chod­ní ře­di­tel Vít­ko­vi­ce Heavy Machi­ne­ry Jiří Brož. No­vin­kou bude rov­něž od­sá­vá­ní pro­sto­ru od­pi­chu pece, čímž se vý­raz­ně zlep­ší pra­cov­ní pod­mín­ky v pro­sto­ru pece.

Díky in­ves­ti­ci bude ko­neč­ný zá­kaz­ník scho­pen roz­ší­řit port­fo­lio vy­rá­bě­ných fe­ro­sli­tin o nový per­spek­tiv­ní pro­dukt – čistý ko­vo­vý kře­mík. Spe­ci­fic­ké che­mic­ké slo­že­ní vý­rob­ku s malým do­vo­le­ným množ­stvím ne­čis­tot si vy­žá­da­lo řadu úprav stávající fe­ro­sli­ti­nář­ské pece.

Vít­ko­vi­ce Heavy Ma­chi­ne­ry, spo­leč­nost ze stro­jí­ren­ské sku­pi­ny VMG, vy­tvo­ři­la loni tržby 4,1 mi­li­ar­dy korun a jejím provoz­ním vý­sled­kem je podle před­běž­ných čísel zisk okolo 90 mi­li­o­nů korun s tím, že uka­za­tel vý­kon­nos­ti EBI­T­DA meziroč­ně vzros­tl ze zhru­ba 242 mi­li­o­nů na 310 mi­li­o­nů korun, což je ná­růst o více než čtvr­ti­nu. A to přes­to, že řada konku­ren­tů v mi­nu­lém roce na­o­pak opus­ti­la trh nebo se po­tý­ká s váž­ný­mi eko­no­mic­ký­mi po­tí­že­mi. V le­toš­ním roce ukaza­tel EBI­T­DA dále po­ros­te. Firma mimo jiné zís­ka­la pres­tiž­ní za­káz­ku na vý­ro­bu dílů mag­ne­tu urych­lo­va­če čás­tic pro me­zi­ná­rod­ní ato­mo­vé vý­zkumy v rus­kém cen­t­ru JINR.

Mohlo by se Vám líbit

Trelleborg rozšiřuje své podnikání prostřednictvím akvizice společnosti Minnesota Rubber & Plastics

Společnost Trelleborg komentuje nedávno dokončenou akvizici americké společnosti Minnesota Rubber & Plastics. Tato firma se sídlem nedaleko Minneapolis je předním výrobcem polymerových a termoplastických komponentů […]

Dopag představuje nové portfolio pod značkou DispensTech.

Dopag Eastern Europe je dceřinou společností HILGER & KERN GROUP, která se svými více než 350 zaměstnanci a 40 pobočkami po celém světě je mezinárodním […]

Společnost Siemens představuje digitalizované nasávací kouřové hlásiče řady ASD+ pro rozlehlé chráněné oblasti

Portfolio elektrické požární signalizace Siemens se rozšiřuje o nové nasávací hlásiče Siemens ASD+ s označením FDA261 a FDA262 Vyšší detekční výkon předurčuje nové Siemens ASD+ hlásiče […]