Strojírenství

10. března 2016 11:40

Vítkovice vstoupily zakázkou za 100 milionů do nového oboru

Největší ryze česká strojírenská skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (VMG) opraví za zhruba 100 milionů korun elektrickou obloukovou pec, která má ve společnosti OFZ ve slovenském Istebném sloužit pro výrobu ušlechtilých slitin užívaných automobilkami, chemičkami nebo výrobci komunikačních technologií. Kontrakt je první svého druhu.

„Dosud jsme se sou­stře­di­li jen na vý­rob­ce oceli, tady jde o špič­ko­vé fe­ro­sli­ti­ny,“ uvedl Jan Gajda, ge­ne­rál­ní ře­di­tel společnos­ti Vít­ko­vi­ce Heavy Ma­chi­ne­ry, která za VMG za­káz­ku vede.

Sta­veb­ní část do­dá­vek už za­ča­la, tech­no­lo­gie budou Vít­ko­vi­ce vy­vá­žet během první po­lo­vi­ny le­toš­ní­ho roku.  Sou­čás­tí vítko­vic­ké do­dáv­ky je mimo jiné 405 tun za­ří­ze­ní, včet­ně mo­der­ní­ho vodou chla­ze­né­ho víka, které za­jis­tí zlep­še­né odsávání spa­lin a zvý­še­nou ochra­nu elek­tric­kých částí pece. „Pro zlep­še­ní kva­li­ty vsáz­ky in­sta­lu­je­me i zcela nový sys­tém do­pra­vy su­ro­vin. Sou­čás­tí je také nový uza­vře­ný sys­tém vod­ní­ho chla­ze­ní,“ vy­svět­lil ob­chod­ní ře­di­tel Vít­ko­vi­ce Heavy Machi­ne­ry Jiří Brož. No­vin­kou bude rov­něž od­sá­vá­ní pro­sto­ru od­pi­chu pece, čímž se vý­raz­ně zlep­ší pra­cov­ní pod­mín­ky v pro­sto­ru pece.

Díky in­ves­ti­ci bude ko­neč­ný zá­kaz­ník scho­pen roz­ší­řit port­fo­lio vy­rá­bě­ných fe­ro­sli­tin o nový per­spek­tiv­ní pro­dukt – čistý ko­vo­vý kře­mík. Spe­ci­fic­ké che­mic­ké slo­že­ní vý­rob­ku s malým do­vo­le­ným množ­stvím ne­čis­tot si vy­žá­da­lo řadu úprav stávající fe­ro­sli­ti­nář­ské pece.

Vít­ko­vi­ce Heavy Ma­chi­ne­ry, spo­leč­nost ze stro­jí­ren­ské sku­pi­ny VMG, vy­tvo­ři­la loni tržby 4,1 mi­li­ar­dy korun a jejím provoz­ním vý­sled­kem je podle před­běž­ných čísel zisk okolo 90 mi­li­o­nů korun s tím, že uka­za­tel vý­kon­nos­ti EBI­T­DA meziroč­ně vzros­tl ze zhru­ba 242 mi­li­o­nů na 310 mi­li­o­nů korun, což je ná­růst o více než čtvr­ti­nu. A to přes­to, že řada konku­ren­tů v mi­nu­lém roce na­o­pak opus­ti­la trh nebo se po­tý­ká s váž­ný­mi eko­no­mic­ký­mi po­tí­že­mi. V le­toš­ním roce ukaza­tel EBI­T­DA dále po­ros­te. Firma mimo jiné zís­ka­la pres­tiž­ní za­káz­ku na vý­ro­bu dílů mag­ne­tu urych­lo­va­če čás­tic pro me­zi­ná­rod­ní ato­mo­vé vý­zkumy v rus­kém cen­t­ru JINR.

Mohlo by se Vám líbit

Síťový portál PCH od společnosti Parker Hannifin poskytuje trhu nový přístup ke komunikačním modulům Ethernet pro automatizaci v továrnách

Nové inovace otevírají cestu ke snížení nákladů na stroje, zkrácení doby spouštění a menšímu množství prostojů Společnost Parker Hannifin, která je mezinárodním lídrem v oblasti technologií a systémů […]

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]