Strojírenství

10. března 2016 11:40

Vítkovice vstoupily zakázkou za 100 milionů do nového oboru

Největší ryze česká strojírenská skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (VMG) opraví za zhruba 100 milionů korun elektrickou obloukovou pec, která má ve společnosti OFZ ve slovenském Istebném sloužit pro výrobu ušlechtilých slitin užívaných automobilkami, chemičkami nebo výrobci komunikačních technologií. Kontrakt je první svého druhu.

„Dosud jsme se sou­stře­di­li jen na vý­rob­ce oceli, tady jde o špič­ko­vé fe­ro­sli­ti­ny,“ uvedl Jan Gajda, ge­ne­rál­ní ře­di­tel společnos­ti Vít­ko­vi­ce Heavy Ma­chi­ne­ry, která za VMG za­káz­ku vede.

Inzerce

Sta­veb­ní část do­dá­vek už za­ča­la, tech­no­lo­gie budou Vít­ko­vi­ce vy­vá­žet během první po­lo­vi­ny le­toš­ní­ho roku.  Sou­čás­tí vítko­vic­ké do­dáv­ky je mimo jiné 405 tun za­ří­ze­ní, včet­ně mo­der­ní­ho vodou chla­ze­né­ho víka, které za­jis­tí zlep­še­né odsávání spa­lin a zvý­še­nou ochra­nu elek­tric­kých částí pece. „Pro zlep­še­ní kva­li­ty vsáz­ky in­sta­lu­je­me i zcela nový sys­tém do­pra­vy su­ro­vin. Sou­čás­tí je také nový uza­vře­ný sys­tém vod­ní­ho chla­ze­ní,“ vy­svět­lil ob­chod­ní ře­di­tel Vít­ko­vi­ce Heavy Machi­ne­ry Jiří Brož. No­vin­kou bude rov­něž od­sá­vá­ní pro­sto­ru od­pi­chu pece, čímž se vý­raz­ně zlep­ší pra­cov­ní pod­mín­ky v pro­sto­ru pece.

Díky in­ves­ti­ci bude ko­neč­ný zá­kaz­ník scho­pen roz­ší­řit port­fo­lio vy­rá­bě­ných fe­ro­sli­tin o nový per­spek­tiv­ní pro­dukt – čistý ko­vo­vý kře­mík. Spe­ci­fic­ké che­mic­ké slo­že­ní vý­rob­ku s malým do­vo­le­ným množ­stvím ne­čis­tot si vy­žá­da­lo řadu úprav stávající fe­ro­sli­ti­nář­ské pece.

Vít­ko­vi­ce Heavy Ma­chi­ne­ry, spo­leč­nost ze stro­jí­ren­ské sku­pi­ny VMG, vy­tvo­ři­la loni tržby 4,1 mi­li­ar­dy korun a jejím provoz­ním vý­sled­kem je podle před­běž­ných čísel zisk okolo 90 mi­li­o­nů korun s tím, že uka­za­tel vý­kon­nos­ti EBI­T­DA meziroč­ně vzros­tl ze zhru­ba 242 mi­li­o­nů na 310 mi­li­o­nů korun, což je ná­růst o více než čtvr­ti­nu. A to přes­to, že řada konku­ren­tů v mi­nu­lém roce na­o­pak opus­ti­la trh nebo se po­tý­ká s váž­ný­mi eko­no­mic­ký­mi po­tí­že­mi. V le­toš­ním roce ukaza­tel EBI­T­DA dále po­ros­te. Firma mimo jiné zís­ka­la pres­tiž­ní za­káz­ku na vý­ro­bu dílů mag­ne­tu urych­lo­va­če čás­tic pro me­zi­ná­rod­ní ato­mo­vé vý­zkumy v rus­kém cen­t­ru JINR.

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]