Strojírenství

10. března 2016 11:40

Vítkovice vstoupily zakázkou za 100 milionů do nového oboru

Největší ryze česká strojírenská skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (VMG) opraví za zhruba 100 milionů korun elektrickou obloukovou pec, která má ve společnosti OFZ ve slovenském Istebném sloužit pro výrobu ušlechtilých slitin užívaných automobilkami, chemičkami nebo výrobci komunikačních technologií. Kontrakt je první svého druhu.

„Dosud jsme se sou­stře­di­li jen na vý­rob­ce oceli, tady jde o špič­ko­vé fe­ro­sli­ti­ny,“ uvedl Jan Gajda, ge­ne­rál­ní ře­di­tel společnos­ti Vít­ko­vi­ce Heavy Ma­chi­ne­ry, která za VMG za­káz­ku vede.

Inzerce

Sta­veb­ní část do­dá­vek už za­ča­la, tech­no­lo­gie budou Vít­ko­vi­ce vy­vá­žet během první po­lo­vi­ny le­toš­ní­ho roku.  Sou­čás­tí vítko­vic­ké do­dáv­ky je mimo jiné 405 tun za­ří­ze­ní, včet­ně mo­der­ní­ho vodou chla­ze­né­ho víka, které za­jis­tí zlep­še­né odsávání spa­lin a zvý­še­nou ochra­nu elek­tric­kých částí pece. „Pro zlep­še­ní kva­li­ty vsáz­ky in­sta­lu­je­me i zcela nový sys­tém do­pra­vy su­ro­vin. Sou­čás­tí je také nový uza­vře­ný sys­tém vod­ní­ho chla­ze­ní,“ vy­svět­lil ob­chod­ní ře­di­tel Vít­ko­vi­ce Heavy Machi­ne­ry Jiří Brož. No­vin­kou bude rov­něž od­sá­vá­ní pro­sto­ru od­pi­chu pece, čímž se vý­raz­ně zlep­ší pra­cov­ní pod­mín­ky v pro­sto­ru pece.

Díky in­ves­ti­ci bude ko­neč­ný zá­kaz­ník scho­pen roz­ší­řit port­fo­lio vy­rá­bě­ných fe­ro­sli­tin o nový per­spek­tiv­ní pro­dukt – čistý ko­vo­vý kře­mík. Spe­ci­fic­ké che­mic­ké slo­že­ní vý­rob­ku s malým do­vo­le­ným množ­stvím ne­čis­tot si vy­žá­da­lo řadu úprav stávající fe­ro­sli­ti­nář­ské pece.

Vít­ko­vi­ce Heavy Ma­chi­ne­ry, spo­leč­nost ze stro­jí­ren­ské sku­pi­ny VMG, vy­tvo­ři­la loni tržby 4,1 mi­li­ar­dy korun a jejím provoz­ním vý­sled­kem je podle před­běž­ných čísel zisk okolo 90 mi­li­o­nů korun s tím, že uka­za­tel vý­kon­nos­ti EBI­T­DA meziroč­ně vzros­tl ze zhru­ba 242 mi­li­o­nů na 310 mi­li­o­nů korun, což je ná­růst o více než čtvr­ti­nu. A to přes­to, že řada konku­ren­tů v mi­nu­lém roce na­o­pak opus­ti­la trh nebo se po­tý­ká s váž­ný­mi eko­no­mic­ký­mi po­tí­že­mi. V le­toš­ním roce ukaza­tel EBI­T­DA dále po­ros­te. Firma mimo jiné zís­ka­la pres­tiž­ní za­káz­ku na vý­ro­bu dílů mag­ne­tu urych­lo­va­če čás­tic pro me­zi­ná­rod­ní ato­mo­vé vý­zkumy v rus­kém cen­t­ru JINR.

Mohlo by se Vám líbit

Řešení horkých vtoků od společnosti Oerlikon HRSflow na K 2022: Pokročilá řešení horkých vtoků zvyšují flexibilitu a udržitelnost vstřikování

Na veletrhu K 2022, který se bude konat od 19. do 26. října v Düsseldorfu, se společnost Oerlikon HRSflow zaměří na rozsáhlou řadu horkých vtoků […]

I přes recesi automobilového průmyslu je zde nabídka míst stále vysoká

Nejdůležitější průmyslový obor v ČR zažil již lepší roky.  Za problémy tuzemských automobilek stojí nejen covid a jím způsobené výpadky v dodávkách dílů, zejména čipů a kabeláže, […]

MSV Brno 2022: Inovativní produkty HIWIN s vysokou přidanou hodnotou pro požadavky inteligentní výroby

Společnost HIWIN, tradiční účastník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, představí ucelenou nabídku polohovací a lineární techniky, která se vyznačuje vysokou přesností a spolehlivostí. Produkty svým charakterem […]