Strojírenství

17. května 2017 11:20

Newmatec 2017: V automobilovom priemysle nastáva „informačný vek“

V dňoch 28. a 29. marca 2017 sa v hoteli Partizán na Táloch uskutočnil III. ročník konferencie Newmatec pod patronátom a organizáciou Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR)

Inzerce

Konferencie sa zúčastnilo 250 predstaviteľov automobilového priemyslu, v zastúpení najvyšších manažérov Volkswagen Slovakia, PSA Group, KIA Motors Slovakia, rozhodujúcich subdodávateľov automobilového priemyslu a predstaviteľov ZAP SR. Účastníci konferencie sa dohodli na nasledujúcom spoločnom vyjadrení, ktoré formuloval Dr. h.c. mult. Prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., prezident ZAP SR:

Automobilový priemysel je rozhodujúcim priemyslom v Slovenskej republike s podielom na tvorbe HDP SR vyšším ako 12 %. V najbližších dvoch rokoch by tento podiel mal stúpať vzhľadom na očakávaný efekt rozbehu automobilky Jaguar Land Rover.

Digitalizácia priemyslu, ako súčasť procesov zahrnutých v rámci Stratégie Priemysel 4.0, prináša rozsiahle zmeny v infraštruktúre a riadení podnikov, zvýšené požiadavky na investície a presun pracovných postov z nižšie kvalifikovaných na intelektuálne náročnejšie pozície. Priemysel 4.0 prinesie zmenené požiadavky na obsah a kvalitu vzdelávania a zároveň potrebu zvýšeného objemu rekvalifikácií. Požiadavka na kvalifikovanú pracovnú silu bude neustále narastať, keďže v priemysle vzniknú celkom nové profesie s požiadavkami, ktoré sa ešte len budú formulovať.

Ďalším nesmierne vplyvným faktorom je zmena správania sa spotrebiteľov. Prudký nástup zdieľanej ekonomiky bude mať dopady na vyrábané objemy a vybavenosť automobilov.

Výskum a vývoj v automobilovom priemysle dosahuje v súčasnosti len zhruba desať percentnú úroveň v porovnaní s rozvinutými západoeurópskymi krajinami a je výrazne nižší ako je to v okolitých krajinách. Aktivity výskumu a vývoja (R & D) sú pritom považované za významný faktor stability automobilového priemyslu a tlak na inovácie, tak produktov ako aj procesov ich význam neustále zvyšuje. Pre udržanie konkurencieschopnosti automobilového priemyslu na Slovensku považujú účastníci konferencie za rozhodujúce:

• nastaviť prostredie a podmienky podporujúce rozvoj aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií a uplatniť efektívne nástroje pre motiváciu a rozvoj priemyselného sektora, na podporu výskumu a vzdelávania v spolupráci s priemyselnou praxou;

• vytvoriť pružný trh práce, umožňujúci pohotovo reagovať na zmeny požiadaviek, na počet a kvalifikáciu disponibilných pracovných síl;

• zásadne zmeniť vzdelávací systém v Slovenskej republikev a zvýšiť počet absolventov technických univerzít;

• vytvoriť podmienky a prostredie pre aplikáciu digitalizácie priemyslu a potrebnej infraštruktúry v zmysle princípov Stratégie Priemysel 4.0;

• stabilizovať ekonomické a podnikateľské prostredie Slovenskej republiky zmysluplne riadeným rastom miezd, znižovaním cien energií, znižovaním administratívnej záťaže a vytváraním podmienok pre rast a rozvoj ekonomiky SR rovnomerne, s vhodným využitím priemyselných tradícií a potenciálu regiónov.

Účastníci III. ročníka konferencie Newmatec vydávajú túto výzvu s cieľom dôrazne upozorniť verejnosť, odborové organizácie a najmä orgány štátnej a verejnej správy, na aktuálnu situáciu a potreby nielen automobilového priemyslu, ale aj celého priemyslu v Slovenskej republike. Naplnenie uvedených požiadaviek považujú za kľúčové podmienky pre udržanie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu.

Redakčně zpracováno z www.zapsr.sk

Mohlo by se Vám líbit

Doprovodný program MSV 2022 se bude věnovat digitalizaci i energetice

Součástí Mezinárodní strojírenského veletrhu v Brně je každoročně i doprovodný program určený především pro odbornou veřejnost. I v letošním roce se návštěvníci mohou těšit na řadu akcí, konferencí […]

Řešení horkých vtoků od společnosti Oerlikon HRSflow na K 2022: Pokročilá řešení horkých vtoků zvyšují flexibilitu a udržitelnost vstřikování

Na veletrhu K 2022, který se bude konat od 19. do 26. října v Düsseldorfu, se společnost Oerlikon HRSflow zaměří na rozsáhlou řadu horkých vtoků […]

I přes recesi automobilového průmyslu je zde nabídka míst stále vysoká

Nejdůležitější průmyslový obor v ČR zažil již lepší roky.  Za problémy tuzemských automobilek stojí nejen covid a jím způsobené výpadky v dodávkách dílů, zejména čipů a kabeláže, […]