Strojírenství

17. května 2017 11:20

Newmatec 2017: V automobilovom priemysle nastáva „informačný vek“

V dňoch 28. a 29. marca 2017 sa v hoteli Partizán na Táloch uskutočnil III. ročník konferencie Newmatec pod patronátom a organizáciou Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR)

Inzerce

Konferencie sa zúčastnilo 250 predstaviteľov automobilového priemyslu, v zastúpení najvyšších manažérov Volkswagen Slovakia, PSA Group, KIA Motors Slovakia, rozhodujúcich subdodávateľov automobilového priemyslu a predstaviteľov ZAP SR. Účastníci konferencie sa dohodli na nasledujúcom spoločnom vyjadrení, ktoré formuloval Dr. h.c. mult. Prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., prezident ZAP SR:

Automobilový priemysel je rozhodujúcim priemyslom v Slovenskej republike s podielom na tvorbe HDP SR vyšším ako 12 %. V najbližších dvoch rokoch by tento podiel mal stúpať vzhľadom na očakávaný efekt rozbehu automobilky Jaguar Land Rover.

Digitalizácia priemyslu, ako súčasť procesov zahrnutých v rámci Stratégie Priemysel 4.0, prináša rozsiahle zmeny v infraštruktúre a riadení podnikov, zvýšené požiadavky na investície a presun pracovných postov z nižšie kvalifikovaných na intelektuálne náročnejšie pozície. Priemysel 4.0 prinesie zmenené požiadavky na obsah a kvalitu vzdelávania a zároveň potrebu zvýšeného objemu rekvalifikácií. Požiadavka na kvalifikovanú pracovnú silu bude neustále narastať, keďže v priemysle vzniknú celkom nové profesie s požiadavkami, ktoré sa ešte len budú formulovať.

Ďalším nesmierne vplyvným faktorom je zmena správania sa spotrebiteľov. Prudký nástup zdieľanej ekonomiky bude mať dopady na vyrábané objemy a vybavenosť automobilov.

Výskum a vývoj v automobilovom priemysle dosahuje v súčasnosti len zhruba desať percentnú úroveň v porovnaní s rozvinutými západoeurópskymi krajinami a je výrazne nižší ako je to v okolitých krajinách. Aktivity výskumu a vývoja (R & D) sú pritom považované za významný faktor stability automobilového priemyslu a tlak na inovácie, tak produktov ako aj procesov ich význam neustále zvyšuje. Pre udržanie konkurencieschopnosti automobilového priemyslu na Slovensku považujú účastníci konferencie za rozhodujúce:

• nastaviť prostredie a podmienky podporujúce rozvoj aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií a uplatniť efektívne nástroje pre motiváciu a rozvoj priemyselného sektora, na podporu výskumu a vzdelávania v spolupráci s priemyselnou praxou;

• vytvoriť pružný trh práce, umožňujúci pohotovo reagovať na zmeny požiadaviek, na počet a kvalifikáciu disponibilných pracovných síl;

• zásadne zmeniť vzdelávací systém v Slovenskej republikev a zvýšiť počet absolventov technických univerzít;

• vytvoriť podmienky a prostredie pre aplikáciu digitalizácie priemyslu a potrebnej infraštruktúry v zmysle princípov Stratégie Priemysel 4.0;

• stabilizovať ekonomické a podnikateľské prostredie Slovenskej republiky zmysluplne riadeným rastom miezd, znižovaním cien energií, znižovaním administratívnej záťaže a vytváraním podmienok pre rast a rozvoj ekonomiky SR rovnomerne, s vhodným využitím priemyselných tradícií a potenciálu regiónov.

Účastníci III. ročníka konferencie Newmatec vydávajú túto výzvu s cieľom dôrazne upozorniť verejnosť, odborové organizácie a najmä orgány štátnej a verejnej správy, na aktuálnu situáciu a potreby nielen automobilového priemyslu, ale aj celého priemyslu v Slovenskej republike. Naplnenie uvedených požiadaviek považujú za kľúčové podmienky pre udržanie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu.

Redakčně zpracováno z www.zapsr.sk

Mohlo by se Vám líbit

Robotizace se vyplácí. OSTROJ rozšiřuje kovárenskou výrobu

Česká strojírenská společnost OSTROJ rozšiřuje produkci zápustkových výkovků pro automobilový koncern Volkswagen. Díky investici do moderní robotické kovací linky se opavské společnosti podařilo významně zvýšit […]

Inovativní podlahové desky con-pearl®: Nová éra užitkových vozidel

Je čas na něco nového! Alternativou dřevěných podlah a obložení stěn užitkových vozidel a dodávek jsou nově polypropylenové voštinové desky con-pearl®. Jsou o cca 50 […]

Tatra Trucks má nejmladšího ředitele výzkumu a vývoje ve své historii

Od počátku března nově zastává pozici ředitele výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks Jakub Pončík, který spojil svou profesní dráhu s nejstarší českou automobilkou již […]