Plasty

23. září 2016 00:38

MES COMES pomáhá řídit výrobu a údržbu lisoven plastů

Zákazníci z automobilového nebo elektrotechnického průmyslu patří mezi nejčastější klienty lisoven plastů. Efektivní řízení výroby a údržby významně pomáhají těmto náročným klientům k dosažení prosperity. Výrobní informační systémy třídy MES podporují flexibilitu i ekonomiku výroby lisoven tak, aby i víceleté projekty zůstávaly ziskovými. Příkladem ověřeného výrobního IT systému je MES COMES, který je nasazován pro operativní řízení a sledování výrob již více jak 13 let ve strojírenství, výrobě automobilů i dalších oborech. K velmi komplexním a sofistikovaným aplikacím patří i plánování a řízení výroby v lisovnách plastů, která je k disposici v roce 2016 v nové a rozšířené verzi.

COMES je plně webový a modulární MES systém s web klienty, viz. obr. 1. COMES umožňuje v operativním řízení výroby a údržby realizovat všechny očekávané funkce a uživatelé na základě požadavků jejich výroby je nasazují, jak potřebují, s jejich možným rozšířením v budoucnu. Aplikace je vytvořena oborovou parametrizací pro lisovny plastů z konfigurovatelného konceptu řízení diskrétní výroby COMES. Proto ji lze snadno a rychle upravit podle požadavků klientů (funkčnosti a procesní odlišnosti). Aplikaci COMES řízení výroby a údržby lisoven plastů stručně popíšeme.

Obr.1 – architektura systému COMES pro lisovny

Konfigurace systému COMES a příprava výroby

COMES je možné snadno konfigurovat na konkrétní nasazení pomocí číselníků (lidé, směny, stroje, formy, pracovní postupy, technologické postupy…).

Základní funkce technické přípravy výroby TPV je obvykle řešena v podnikovém IT systému (ERP), nebo je možné TPV realizovat v COMES. Systém COMES přebírá takto vytvořené informace a využívá je pro plánování, řízení, monitoring i sledování výroby.

Příprava materiálů a řízení skladů

COMES obsahuje WMS funkce pro příjem surovin a řízení skladů materiálů, výrobků a jejich expedice. Součástí aplikace je mobilní rozhraní pro operátory ve skladu (čtečka čárového kódu s displejem), kteří mohou pracovat s daty i v reálném čase. Integrované funkce přípravy materiálů a interní logistiky podporují celkovou optimalizaci podniku ve spolupráci s vlastním řízením výroby.

Sběr dat z výroby a přenos řídicích programů

Jedná se o základní funkčnost pro sběr výrobních a technologických dat, odvádění výroby s možností doplnění o přenos řídicích programů do vstřikolisů z databáze COMES.

Sběr technologických parametrů (teploty, tlaky, polštář, časy cyklů aj.) je z každého cyklu stroje, hodnoty mimo tolerance lze eskalovat (SMS, e-mail aj.). Je možné grafické zobrazení vývoje parametrů v čase (trendy). Výrobní data monitorují cykly stroje, prostoje, poruchy, neshodné výrobky, typy jejich neshod aj., jejich hodnocení a zpracování ukazuje COMES ve statistikách.

Operátorské terminály

Přehledné uživatelské rozhraní s možností touch ovládání je pro operátory snadné. Terminál může sloužit pro jeden stroj nebo pro skupinu strojů. Operátorské terminály mohou mít různé krytí a jsou vybaveny čtečkami čárových kódů či RFID či tiskárnou štítků.

Jsou využívány pro následující funkce:

 • Přihlášení uživatele (operátora, seřizovače aj.) přes ID potřebných typů, čtečky lze využít i k identifikaci obalů, materiálů a forem
 • Součástí funkčnosti může být kontrola školení výrobních operátorů z hlediska jejich kvalifikace, BOZP a dalších oborových předpisů (automotive)
 • Přidělení výrobní zakázky nebo operace
 • Elektronická výrobní dokumentace (instrukce, výkresy, seřizovací informace)
 • Spuštění elektronicky přidělené výroby nebo ručním skenováním výrobního příkazu
 • Zobrazování stavů (plán versus skutečnost)
 • Vkládání dat (klasifikace prostojů, neshod, úkonů a činností)
 • Přivolání údržby (SMS, e-mail)
 • Odvádění výroby (k automatickému počtu výlisků je možné přidat i ručně odvedené kusy, neshodné výrobky) přímo na pracovišti nahrazuje papírové formuláře a spoří výrobní administrativu, data mohou být současně přenesena do ERP systému.
 • Pro práci seřizovače je možné nahrát/stáhnout aktuální řídicí program lisu

Komunikace s ERP systémem a integrace na stroje

Primární zdroj dat zůstává ERP systém, ze kterého dochází k importu dat do systému COMES. Údaje, které ERP systém neobsahuje, jsou zadávány v systému COMES. Data jsou zpracována v systému COMES a následně zasílána do ERP.

Operativní řízení a hodnocení výroby

Vedoucí pracovníci na všech úrovních mají přístup přes svoje PC nebo mobilní zařízení (tablety, smartphone) k informacím o plnění výrobních zakázek, stavech výroby v podobě graficky vizualizované informace. To umožňuje operativní zásahy do výroby.

K dispozici jsou konfigurovatelné statistiky o datech zdvihů, prostojích, report výsledků výrobního příkazu, vytíženosti, výrobní statistiky KPI (např. OEE).

Současně je údržba informována o plánovaných úkolech a požadavcích na odstranění případných poruch. Tak má výrobní tým možnost na všech pozicích optimalizovat výsledky svojí produkce.

Plánování výroby

Účinným prvkem systému řízení je detailní rozvrhování výroby, obvykle na týden (obr. 2). COMES APS dokáže vypočítat optimální plán podle zadaných kritérií, rychle reagovat na možné změny odvolávek zákazníků, a to i během směny, nebo vkládat urgentní zakázku. Systém sestaví vhodné pořadí výrobních zakázek pro jednotlivé stroje a linky, plán výměn forem plus seřízení stroje i plánování lidských zdrojů – operátorů ve výrobě. Díky instalovanému sběru výrobních dat zobrazuje situaci plánu versus výrobní realita v reálném čase a vedoucí výroby mohou operativně reagovat na situace u vstřikovacích lisů, aby splnili sjednané termíny zakázek.

Některá vstupní data je možné importovat z celopodnikového informačního systému (ERP), z jiných datových zdrojů nebo vytvářet přímo v plánovacím software COMES.

Výpočet plánu výroby v aplikaci COMES probíhá na základě zadání vstupních informací prostřednictvím funkce automatického plánování nebo ručně. Automatické plánování je komplexní funkcí, která pomocí optimalizačních algoritmů vytváří plán, obvykle s těmito cíli:

 • maximálně využít výrobní kapacity
 • minimalizovat přejezdy mezi výrobky
 • minimalizovat počty pracovníků
 • optimalizovat dostupnost surovin pro výrobu
 • rozložit výrobu rovnoměrně v čase (nastavení je volitelné)
 • aj.

Obr.2 – Zobrazení automaticky vypočítaného plánu výroby

Přidělení plánu do výroby a zpětná vazba

S využitím dat a informací o skutečném stavu výroby je graficky zobrazeno plnění plánu (obr. 2). Vizualizace plnění plánu výroby slouží jako zpětná vazba pro plánovače a vedení výroby, kteří mohou plán operativně změnit tak, aby bylo možné dodržet plnění termínů zakázek.

Řízení údržby

Součástí systému je CMMS modul COMES Maintenance s funkcemi pro řízení údržby strojů a zařízení. Zadávání údajů je možné z PC i mobilních zařízení, vytváří se elektronický záznam ze systémových i vložených údajů. Evidují se motohodiny, počty cyklů, což umožňuje preventivně plánovat údržbu i vést historii oprav zařízení. Údržba a seřizovači jsou upozorněni na plánované úkony. Pro údržbu jsou k dispozici dokumenty (popisy, výkresy, schémata, fotografie). K výhodám patří zajištění jednotné úložiště dat i dokumentů.

Vstřikovací formy

Systém COMES eviduje historii každé formy, její nasazení na lisy, údržbu, repasi aj. Pro identifikaci forem je možné využít RFID čipy nebo čárové kódy s mobilními čtečkami kódů (obdoba terminálů ve skladech). Je tak možné evidovat umístění formy, počty cyklů, poznámky k formě a jejímu využití.

Závěrem

MES COMES umožňuje kapacitně plánovat výrobu, řídit sklady surovin i výrobků a materiálovou logistiku výroby, sledo vat průběhy zakázek, operativně řídit výrobu, optimalizovat jakost, dokumentovat výrobu a odvádět ji do ekonomických/účetních IT systémů. Umožňuje řídit údržbu strojů a forem.

Uživatelé oceňují komplexnost řešení, rychlou návratnost vložených prostředků a podporu silného týmu výrobce, firmy COMPAS automatizace, spol. s r. o.


COMPAS automatizace, spol. s r. o.
Nádražní 610/26
591 01 Žďár nad Sázavou
vlastimil.braun@compas.cz,
www.compas.cz, www.oee.cz, www.comes.eu


Přínosy řízení lisoven plastů systémem COMES:

Cílem nasazení systému COMES je zefektivnění výrobních procesů v lisovnách. Informace jsou díky webové architektuře vždy a všude dostupné i na mobilních zařízeních manažerů. COMES:

 • Automaticky vypočte plán výroby, řídí a vyhodnocuje pro dukce pro všechny typy vstřikovacích strojů včetně download řídicích programů daného výrobku: Arburg, Battenfeld, Demag, Engel,
  Haitian, KraussMaffei aj.
 • Sbírá výrobní a technologická data zařízení v okamžiku jejich vzniku
 • Vytváří přehledy a statistiky rozpracovaných zakázek
 • Sleduje toky materiálů ve výrobě, vytváří „rodokmen“ výrobku, poskytuje traceability výroby
 • Nahrává výrobní programy do vstřikovacích lisů
 • Snížuje výrobní administrativu využitím elektronické výrobní dokumentace, vytváří elektronické/papírové protokoly, podporuje práci operátorů, mistrů, technologů i pracovníků jakosti
 • Dokladuje kvalitu výroby zákazníkům
 • Shromažďuje historii technologických dat o jednotlivých cyklech
 • Signalizuje prostoje, okamžitě informuje údržbu (SMS, e-maily, majáky), eskaluje informace
 • Podporuje práci operátorů, zobrazuje výrobní data zakázky, aktuální provozní instrukce a postupy, výkresy. Upozorňuje na končící výrobní příkaz pro přípravu nové zakázky
 • Odvádí výrobu přímo u strojů lisovny
 • Řeší agendu s lidskými zdroji, evidenci operátorů a přehledy, vykazování práce operátorů a seřizovačů, tvoří podklady k jejich hodnocení, testuje znalosti operátorů
 • Vytváří manažerské statistiky pro vykazování výsledků výroby pro vedení podniků
 • Komunikuje s ERP systémy SAP, MS DYN (Navision, Axapta), Helios, QI, aj.
 • Přenáší výrobní zakázky, postupy, receptury, příkazy, číseln íky, materiály, zařízení a formy
 • Vrací ERP systému informace o použitých materiálech, spotřebách, stavech výroby a zakázek, vyrobených kusech, prostojích i neshodách
 • Vytváří sestavy a protokoly, např. protokol o výrobní směně
 • Umožňuje řízení údržby lisovacích forem a strojů

Ověřené praxí – historicky první komplexní řešení v ČR od r. 2008!


 

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]