Plasty

30. září 2019 11:37

Nebezpečné látky ve firmě, jejich skladování a manipulace s nimi

Každá firma či organizace používající při své činnosti látky ohrožující životní prostředí, zdraví zaměstnanců či přinášející požární riziko, je povinna řešit skladování a manipulaci s těmito látkami v souladu s platnou legislativou tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí, zdraví či životů osob a předcházelo se vzniku požárů.

Nouzová sada DENSORB

Společnost DENIOS se již více než 30 let zabývá vývojem a výrobou prostředků a systémů pro bezpečnou manipulaci a skladování chemikálií, pohonných hmot, olejů, hořlavých látek, odpadů a jiných nebezpečných látek. Tento kompletní program představuje širokou škálu nabízených řešení – od záchytných van z oceli, plastu nebo nerezu, podlahových plošin, regálů, sorbentů, čerpadel, bezpečnostních skříní až po velké skladovací kontejnery, které je možné umístit na volném prostranství i uvnitř budovy. Vrchol nabídky a technických možností společnosti DENIOS tvoří individuální projekty, ve kterých dokáží naši projektanti a technici vytvořit řešení, které bude přesně odpovídat požadavkům a potřebám zákazníka.

Záchytné vany

Splnění legislativních požadavků je možné dosáhnout v praxi použitím prostředků zabraňujících únikům nebezpečných látek, nebo v případě jejich nahodilého úniku, zabraňujících jejich
dalšímu rozšíření či minimalizaci již vzniklé havárie. Mezi prostředky zabraňující únikům se řadí především záchytné vany schopné zachytit v případě havárie objem největší skladované nádoby, či 10% z celkového skladovaného množství nebezpečné látky. Společné pro všechny záchytné vany je požadavek na certifikovanou těsnost zajišťující jistotu, že se případný únik nebude dále rozšiřovat.

Provedení záchytných van je vždy dáno místem použití a druhem nebezpečné látky, kterou má vana zachytit. Pro nejčastější použití při skladování olejů a jiných uhlovodíků se používají vany ocelové, které jsou mechanicky velmi odolné a bývají buďto lakované, nebo žárově zinkované, což zlepšuje životnost vany při venkovním použití.

Ke skladování chemických látek, jako například kyselin a louhů, jsou vhodné záchytné vany z vysoce odolného polyethylenu.

Samostatnou kapitolou jsou speciální záchytné vany z nerezové oceli, které jsou používány na některé vysoce koncentrované kyseliny a vysoce agresivní chemické látky. Tyto vany nacházejí uplatnění také v potravinářském průmyslu, společně s další nerezovou technologií.

Bezpečnostní skříň s požární odolností

Sorpční prostředky DENSORB

Jak ale postupovat, pokud dojde k úniku nebezpečné látky mimo záchytnou vanu, např. při jejím převozu? V první řadě je potřeba co nejrychleji zastavit únik látky a zabránit, aby se dostala do kanalizace a ohrozila tak životní prostředí, či zdraví osob. K tomuto účelu slouží havarijní soupravy vybavené sorbenty a různé druhy utěsňovacích pomůcek pro utěsnění kanalizačních vpustí, odpadů, případně i plovoucí norné stěny pro záchyt úniků na vodních tocích. Po zastavení úniku a zabránění dalšímu rozšiřování uniklé látky, je čas na likvidaci pomocí sorbentů sypkých či textilních. Sorbenty se základně dělí na hydrofobní, které odpuzují vodu a jsou vhodné pro odstranění olejů z vodní hladiny a na hydrofilní, které nasají látky s obsahem vody i oleje a uhlovodíky či chemické látky.

Bezpečnostní skříně s požární odolností

Dalším důležitým bodem je splnění bezpečnostních požadavků vyplývajících z předpisů týkajících se požární ochrany a prevence. Jelikož je většina hořlavých látek zároveň látkami nebezpečnými pro životní prostředí, k výše uvedeným opatřením přibývají ještě opatření pro zabránění vzniku požáru. Jedná se zejména o odvětrávaný prostor, kde se tyto látky skladují a probíhá manipulace, dále pak udržování skladovací teploty v rozmezí daném bezpečnostním listem příslušné látky a mnohdy i samostatný hasící systém pro případ že by požár přeci jen vznikl. Návrh takového skladovacího systému je ale závislý na mnoha okolnostech, což je vždy individuálně řešeno dle místních podmínek uživatele ve spolupráci s jeho bezpečnostními techniky.

Pro skladování menšího množství hořlavých látek se používají požárně odolné skříně, které se umisťují přímo v provozech jako příruční sklady a bývají odvětrávány mimo budovy samostatnou ventilací.

Úkolem těchto bezpečnostních skříní je skladování hořlavin v souladu s evropskou normou EN 14470-1. Všechny protipožární skříně od DENIOSu této normě odpovídají a jsou dodávány v různých velikostech a s požární odolností 15, 30, 60 nebo 90 minut. Tato požární odolnost umožní personálu bezpečné opuštění pracoviště a dostatek času pro příjezd požárníků, evakuaci a další případné protipožární a záchranné akce. Každá skříň tvoří samostatnou požární zónu a chrání před explozemi a dalším rozšířením požáru.

Výše uvedené vlastnosti skříní jsou testovány v žárové komoře. Správnost těchto testů potvrzují dokumenty, vydané autorizovanými certifikačními orgány. Tyto dokumenty jsou platné jak pro trh evropský, tak tuzemský a zaručují tak špičkovou kvalitu a vysoký stupeň bezpečnosti. Společnost DENIOS s.r.o. je autorizovaným a servisním partnerem výrobce těchto bezpečnostních skříní pro Českou a Slovenskou republiku a nabízí svým zákazníkům autorizované provádění pravidelných bezpečnostně technických prohlídek, kontrolu požárních zařízení skříní a jejich pravidelnou údržbu. Dle požadavku zákona a doporučení výrobce by uživatelé těchto skříní měli provádět bezpečnostně technickou kontrolu 1x ročně. Od jednorázového servisu až po speciální ekonomické, dlouhodobé servisní smlouvy – i v tomto případě dokáže DENIOS nabídnout řešení přímo na míru.

Vzhledem k šíři tohoto tématu, doporučujeme navštívit také naše webové stránky www.denios.cz, kde naleznete mnoho dalších inspirativních řešení a informací týkajících se oblasti skladování nebezpečných látek a vybavení provozů.

Tištěný katalog s téměř 700 stránkami, si můžete stejně jako návštěvu našeho obchodně technického zástupce, vyžádat telefonicky na bezplatné lince 800 383 313, nebo na e-mailem na adrese: obchod@denios.cz

Společnost DENIOS představí již tradičně řadu svých výrobků na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, který se letos koná opět na brněnském výstavišti ve dnech 7.10.-11.10.2019.

www.denios.cz

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]