Vývoj

Vývoj je označení pro soustavný proces, během kterého dochází ke změně aktuálního stavu do stavu nového. Cílem vývoje je na základě zkušenosti, plánu, či náhodné chyby vyvíjet stále lepší verze.

Vývoj může být přirozený nebo umělý. Pod přirozený vývoj spadá veškerý vývoj, který není přímo řízen zásahem bytosti zvenčí a je nezávislý na její vůli. Mezi umělé změny patří takové, které jsou přímo ovlivňovány bytostí za účelem zlepšení stávající věci zájmu. Mezi umělé vývoje se může zařadit například vývoj software, kdy na základě objevovaných chyb a nových nápadů dochází k opravám a zlepšováním starší verze.

Inzerce

Výzkum a vývoj [w1]

Výzkum a vývoj, krátce VaV (anglicky research and development krátce R&D), je termín popisující vládní nebo firemní aktivity, které jsou součástí cyklu, jímž se dosahuje inovace. Dle Českého statistického úřadu „výzkum a vývoj, jako součást vědy a technologií, představuje klíčový hybný prvek zvyšování  produktivity, ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti“. Experimentální výzkum a vývoj (nebo jen krátce vývoj) je systematická tvůrčí práce směrující k rozšíření stavu poznání, včetně poznatků o člověku, kultuře a společnosti, a jeho použití s cílem nalézt nové možnosti využití těchto poznatků.
Národní politiku výzkumu a vývoje České republiky připravují společně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Rada pro výzkum, vývoj a inovace s dalšími ústředními orgány, představiteli vědecké obce a dalších výzkumných organizací, zástupci podnikové sféry a uživatelů výsledků výzkumu a vývoje a s dalšími zainteresovanými institucemi.

Výzkum [w2]

Výzkum je založen na určité metodě, používá metodologii, v úvodu obsahuje hypotézu, která se výzkumem ověřuje. V závěru doplněném i výsledky výzkumného šetření je výzkumný záměr potvrzen nebo vyvrácen. Pracuje-li s přímo získanými poznatky, jedná se o empirický výzkum. Takovým výzkumem je třeba sběr statistických dat (v České republice jej má na starosti Středisko empirických výzkumů – STEM).

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Vývoj". https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDvoj. Stránka byla naposledy editována 1. 9. 2018 v 16:58. Kopie na oneindustry dne: 13. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není). Přidáno heslo [w1] Wikipedie - Heslo: "Výzkum a vývoj". https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDzkum_a_v%C3%BDvoj. Stránka byla naposledy editována 27. 12. 2018 v 00:24. Kopie na oneindustry dne: 13. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není). Přidáno heslo [w2] Wikipedie - Heslo: "Výzkum". https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDzkum. Stránka byla naposledy editována 5. 10. 2017 v 07:36. Kopie na oneindustry dne: 13. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).