Svářeč

Svářeč je pracovník, který provádí svařování kovů.

V České republice smí svařovací práce vykonávat pouze osoba s oprávněním, které zahrnuje pouze ty metody svařování a materiály, pro které byl vyškolen a úspěšně vykonal zkoušky, jak je předepsáno v příslušné legislativě. Dosažená kvalifikace se potvrzuje v Průkazu odborné kvalifikace svářeče.

Další definice a termíny

 • Svářečský dozor – způsobilost a znalosti jsou prokázány výrobními zkušenostmi a vzděláním. Pracovník je odpovědný za výrobní svářečské operace a za činnost se svařováním související. Povinnosti jsou definovány v ČSN EN ISO 14731.
 • Svářečský praktik – pracovník se svářečským oprávněním podle ČSN EN 287-1 a diplomem svářečského praktika, získaný na některém školícím pracovišti schváleném Českou svářečskou společností ANB.
 • Svářečský specialista – pracovník musí mít středoškolské technické vzdělání a 3 roky praxe v oboru, příp. střední odborné učiliště s maturitou a 5 let praxe. V případě středního odborného učiliště bez maturity nutná dlouholetá praxe v oboru a vstupní test podle směrnic EWF a technických pravidel ANB. Po úspěšném absolvování závěrečných ústních a písemných zkoušek obdrží absolvent osvědčení o absolvování kurzu a diplom.
 • Svářečský technolog – pracovník se středoškolským vzděláním a diplomem svářečského technologa, získaný na některém školícím pracovišti schváleném Českou svářečskou společností ANB.
 • Svářečský instruktor – pracovník s pedagogickým minimem a s kvalifikací „Svářečský praktik“.
 • Svářečský inženýr – pracovník s vysokoškolským vzděláním a diplomem svářečského inženýra, získaný na některém školícím pracovišti schváleném Českou svářečskou společností ANB.
 • EWF – Evropská svářečská federace (European Federation for Welding, Cutting and Joining)
 • IIW – Mezinárodní institut svařování (International Institut of Welding)
 • ANB – Národní akreditační místo. Právnická osoba schválená EWF a IIW. Řídí certifikační a zkušební činnost v oblasti svařování a dohlíží na dodržování platných předpisů.

Průkaz odborné kvalifikace svářeče

Je vydáván Českou svářečskou společností ANB a je evidován Hospodářskou komorou ČR. Průkaz je rozdělen do 6 částí, viz dále.

Část 1 – Potvrzení o dosaženém vzdělání

Je zapisováno dosažené odborné vzdělání (vyučen, maturita apod.). Zapisuje příslušná škola, učiliště nebo zkušební orgán.

Část 2 – Dosažená kvalifikace svářeče

Je zapisována dosažená kvalifikace svářeče. Zapisuje svářečská škola, ve které byla zkouška vykonána a potvrzuje ji pracovník pověřený zkušební organizací (Českou svářečskou společností ANB).

Kovy – metody svařování

Označení podle ČSN EN ISO 4063.

 • 111 – ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (ROS)
 • 114 – obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranné atmosféry (MOG)
 • 12 – svařování pod tavidlem (APT)
 • 131 – obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MIG)
 • 135 – obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG)
 • 136 – obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu
 • 137 – obloukové svařování plněnou elektrodou v inertním plynu
 • 141 – obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (TIG nebo WIG)
 • 15 – plazmové svařování a dělení materiálu
 • 21 – odporové svařování bodové
 • 22 – odporové svařování švové
 • 311 – svařování kyslíko-acetylenovým plamenem
 • 312 – svařování kyslíko-propanbutanovým plamenem
 • 313 – svařování kyslíko-vodíkovým plamenem
 • 71 – aluminotermické svařování
 • 912 – pájení plamenem

Svařované materiály

Pro účely svařování byly vybrané základní materiály používané pro svařování rozděleny do skupin podle TNI CEN ISO/TR 15608

Základní přehled skupin svařovaných kovů

skupina kovy
1 uhlíkové nelegované a nízkolegované oceli s mezí kluzu do 460 MPa
2 termomechanicky zpracované nízkolegované oceli
3 zušlechtěné nízkolegované oceli a precipitačně vytvrzované
4, 5 a 6 chrom-niklové oceli legované molybdenem a případně vanadem
7 a 8 korozivzdorné feritické, martenzitické, austenitické nebo feriticko-austenitické oceli
9 oceli legované niklem
10 korozivzdorné feriticko-austenitické oceli
21–26 slitiny hliníku
31–38 slitiny mědi
41–48 slitiny niklu
51–54 slitiny titanu
61–62 slitiny zirkonu
71–76 litiny

Označení zaškolení

 • 1 – stehování
 • 2 – řezání a drážkování
 • 3 – rovnání
 • 4 – tepelné zpracování
 • 5 – ohřev
 • 6 – svařování nízkotavitelných kovů
 • 7 – tavení kovů
 • 8 – měkké pájení
 • 9 – ostatní

Kvalifikace svářeče kovů – označení zkoušek

Zaškolení pracovníka (ZP)

Zaškolení pracovníka je označeno např.: ČSN 05 0705-ZP 135-1 1.1, kde

 • ČSN 05 0705 – norma, podle které byla provedena zkouška
 • ZP – zaškolení pracovníka
 • 135 – metoda svařování
 • 1 – označení zaškolení
 • 1.1 – svařovaný základní materiál

Základní kurzy (ZK) svářeče kovů

Například:

 • ZK 311 1.1 – svařování kyslíko-acetylenovým plamenem – nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadující předehřev
 • ZK 111 1.1 – ruční obloukové svařování obalenou elektrodou – nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadující předehřev
 • ZK 135 1.1 – obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu – nelegované a nízkolegované ocele nevyžadující předehřev
 • ZK 141 8 – obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu – vysokolegované austenitické (nerezové ocele) ocele
 • ZK 141 21 – obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu – hliník a jeho slitiny

Zkoušky svářeče

Svářeč musí prokázat znalosti podle norem ČSN EN 287ČSN EN ISO 9606ČSN EN 1418ČSN EN 13133 a absolvovat kurz se zkouškou. Zkoušku podle každé normy lze absolvovat jednotlivě.

Část 3 – Pověření organizací ke svařování

Je zapisováno pověření ke svařování. Toto vyplňuje právnická či fyzická osoba zodpovědná za provádění svářečských prací ve vztahu k objednateli prací.

Část 4 – Záznamy o zaměstnání – podnikání

Jsou zapisovány záznamy o zaměstnání svářeče.

Část 5 – Ostatní dosažené kvalifikace a jiné záznamy

Jsou zaznamenávány ostatní kvalifikace a odborná školení.

Část 6 – Potvrzení o zdravotní způsobilosti svařovat

Je zapisována zdravotní způsobilost k provádění svářečských prací. Lékařské prohlídky se provádějí jednou za 5 roků, u osob starších 50 let, jednou za 3 roky.

S účinností Vyhlášky 79/2013 Sb., dnes záleží do které rizikové kategorie je svářeč v podniku zařazen. Zařazování pracovníků do rizikových kategorií řeší Příloha č. 1 Vyhlášky 432/2003 Sb.Např. svářeči elektrickým obloukem, kteří jsou exponováni ultrafialovým zářením jehož hodnoty překračují nejvyšší přípustné hodnoty jsou zařazeni do třetí rizikové kategorie kde je lékařská prohlídka 1 x za 2 roky.

 

Metody svařování
tavné tlakové tlakové za studena
obloukové ostatní
ROS plamenem odporové ultrazvukem
MIG/MAG laserem třením tlakem za studena
TIG(WIG) elektronové FSW
pod tavidlem kovářské
elektrostruskové difúzní
elektroplynové výbuchem
plazmatem
atomárním vodíkem

 

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Svářeč". https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1%C5%99e%C4%8D Stránka byla naposledy editována 5. 9. 2018 v 10:17. Kopie na oneindustry dne: 8.7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).