Stroj, stroje

Stroj je obecné označení pro účelová, obvykle mechanická nebo elektromechanická zařízení na přeměny a využití energie, jimiž člověk rozšiřuje své síly a možnosti. Stroje neobyčejně ulehčily a zrychlily lidské činnosti v nejrůznějších oborech a významně se podílejí na bohatství moderních společností. Od jednodušších nástrojů se liší větší složitostí a často i tím, že mají vlastní pohon čili využívají jiné než svalové energie. Jednoduché stroje jsou mechanická zařízení, která transformují mechanické síly a zachovávají si tradiční název, ačkoliv jsou to vlastně nástroje. Energetické stroje slouží k přeměně jednoho druhu energie (např. gravitační, chemické) na jiný, nejčastěji na točivý mechanický pohyb (motory). Výrobní stroje se podílejí na výrobě různých statků, dopravní stroje obstarávají dopravu a podobně. Od 20. století nabývají na významu automatizované stroje, které „mechanizují“ i řízení výrobních a jiných strojů.

Původ a použití

České slovo stroj (od „strojiti, na-strojiti“) původně asi označovalo lovecké pasti, později složitější mechanická a výrobní zařízení (jako je tomu i dnes v pojmu „strojírenství„) a konečně i zařízení na přeměnu jiných energií, například elektrické stroje.

Inzerce

Protože se jedná o obecné označení, není rozsah pojmu přesně vymezen. V běžné řeči se slovo nejčastěji používá pro složitější zařízení s vlastním pohonem. V moderních společnostech se užívá velké množství velmi rozmanitých strojů, které se proto v odborné literatuře dále specifikují a třídí (např. na stroje hnané, vložené a hnací, nebo na stroje dopravní, výrobní, stavební, tepelné, zemědělské a mnohé další).

Mezi stroje se někdy počítají i další složitější mechanická nebo elektrická zařízení jako transformátory, výpočetní a elektronické systémy, regulační mechanizmy atd. Často se ale jedná o sestavu většího počtu strojů a přístrojů poskládaných do jednoho výsledného technického zařízení.

Typy

Jednoduché stroje

Jednoduché stroje jsou prosté mechanismy, které mění směr síly, poměr síly a dráhy nebo využívají zemské gravitace. Užívaly se a byly popsány již ve starověku. Patří mezi ně:

 • páka
 • kladka
 • kolo na hřídeli
 • nakloněná rovina
 • šroub

Energetické stroje

Stroje, které mění energie (např. motory), případně její parametry (měniče, transformátory).

Tepelné stroje

Tepelné stroje tvoří velmi významnou podskupinu strojů – mezi historicky nejstarší i společensky nejvýznamnější stroje tohoto typu patří parní stroj, mezi velmi známé a dnes hojně požívané stroje patří například spalovací motory.

Elektrické stroje

Další velmi významnou podskupinou představují elektrické stroje, které přeměňují

 • mechanickou práci na elektrickou energii – generátory
 • elektrickou energii na mechanickou práci – elektromotory
 • mění parametry elektrické energie
  • elektromagnetické transformátory nebo
  • elektronické měniče – střídače, usměrňovače, měniče frekvence.

Motory

V současné technice je jedním z nejvýznamnějších strojů motor, který přeměňuje ostatní druhy energie na mechanickou práci

Výrobní stroje

Sem patří různé stroje obráběcí, tvářecí atd., které se přímo podílejí na výrobě, v současnosti často více či méně automatizované.

Dopravní stroje

Obstarávají dopravu osob i nákladů s využitím různých energií (vozidla, výtahy, čerpadla, dopravníky atd.)

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Stroj". https://cs.wikipedia.org/wiki/Stroj Stránka byla naposledy editována 16. 6. 2019 v 23:01. Kopie na oneindustry dne: 8.7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).