Průmysl

Průmysl (přejatým slovem někdy industrie) je významným výrobním odvětvím světového hospodářství. Průmyslové výrobky využívá člověk k práci, v domácnosti i ve volném čase. Průmysl velmi rychle zavádí do výroby vědecké objevy a technické vynálezy. Nové výrobky tak stále více ulehčují lidem život.

Společenská změna související s prosazováním průmyslu v národním hospodářství se nazývá industrializace.

Inzerce

Dělení průmyslu

Základní dělení

 • těžební průmysl – těžba surovin a paliv
 • zpracovatelský průmysl[w1] je průmyslové odvětví, které významně ovlivňuje úroveň celého hospodářství, protože se podílí nejvyšší měrou na výrobě kapitálových statků. Zpracovatelský průmysl zpracovává suroviny ze zemědělství a těžebního průmyslu, vyrábí prostředky k uspokojování lidských potřeb, ale i k další výrobní činnosti. Do tohoto odvětví řadíme průmysl hutnický, strojírenský, chemický, dřevařský, textilní a tak dále. Výroba se uskutečňuje v průmyslových závodech. Výrobky se většinou vyrábějí po částech. Například součástky a díly automobilů se vyrábějí v mnoha průmyslových podnicích umístěných často i v různých zemích.

Jiné dělení

 • těžký průmysl – vyrábí převážně výrobní prostředky
 • lehký průmysl – vyrábí převážně spotřební předměty – také někdy nazývaný spotřební průmysl
  • potravinářský průmysl
  • oděvní průmysl
  • obuvnický průmysl
  • kožedělný průmysl
  • nábytkářský průmysl
  • papírenský a polygrafický průmysl
  • sklářský a porcelánový průmysl
  • … apod.

Průmysl je velmi rozsáhlým odvětvím národního hospodářství. Mimo strojírenství a zpracovatelského průmyslu zahrnuje rovněž těžbu nerostných surovin nebo výrobu a rozvod elektřiny, plynu a vody. Průmyslovými podniky rozumíme ty podniky, ve kterých se největší podíl přidané hodnoty vytváří při výrobě průmyslových výrobků a při poskytování průmyslových služeb.

V Česku je průmysl (sekundární sektor) jedním z nejvýznamnějších odvětví národního hospodářství a vytváří velkou část národního důchodu. V ostatních evropských zemích je to méně, neboť tam hrají již větší podíl služby (terciární sektor). Naopak v rozvojových zemích je primární prvovýroba (primární sektor), tj. zemědělství, lesnictví a těžba.

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Průmysl" https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmysl Stránka byla naposledy editována 20. 3. 2019 v 14:19. Kopie na oneindustry dne: 16. 5. 2019 Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu přidáno heslo "Zpracovatelský průmysl","Průmysl v Česku") [w1] Wikipedie - Heslo: "Zpracovatelský průmysl" https://cs.wikipedia.org/wiki/Zpracovatelsk%C3%BD_pr%C5%AFmysl Stránka byla naposledy editována 15. 3. 2017 v 12:05. Kopie na oneindustry dne: 12. 4. 2019 Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není) [w2] Wikipedie - Heslo: "Průmysl v Česku" https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmysl_v_%C4%8Cesku Stránka byla naposledy editována 10. 3. 2019 v 19:40. Kopie na oneindustry dne: 12. 4. 2019 Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není)