Převodovka

Převodovka je obecné označení stroje nebo zařízení, sloužící ke změně otáček a kroutícího momentu, založená na různých principech.
 • Automatická – převodovka se změnou převodu podle přednastavených podmínek (algoritmu řazení
 • Diferenciál – převodovka s proměnným přenosem točivého momentu na dvě nápravové hřídele
 • Planetová – převodovka s planetovým soukolím
 • Redukční – převodovka pro redukci kroutícího momentu
 • Rozvodová – převodovka pro rozvod kroutícího momentu
 • Synchronizovaná – převodovka se zajištěním hladkého přesunu ozubených kol do záběru
 • Variátor – převodovka s plynule proměnným převodem

Gear reducer.gif

 

Převodovka – základní popis

Převodovka neboli převodová skříň je kompaktní strojní zařízení umožňující převod mezi hnacím a hnaným strojem, tj. technické zařízení, které mění silové a kinetické parametry přenášené energie. Nejčastěji mění úhlovou rychlost a točivý moment rotačního pohybu.
Převodovka se skládá z pevné skříně, která má funkci rámu, a převodového mechanismu. Skříní může být i oddělený prostor uvnitř rámu stroje. Převody umístěné vně stroje (i zakrytované) za převodovky nepokládáme.

Členění převodovek

Podle kinetiky

rotační ► rotační
vstupní energie do převodovky je přenášena rotačním pohybem hřídele, výstupní energie je přenášena rotačním pohybem hřídele ale s jinou charakteristikou, (jiné otáčky / jiný kroutící moment / jiný směr otáčení)
rotační ► lineární
vstupní energie do převodovky je přenášena rotačním pohybem hřídele, výstupní energie je přenášena lineárním pohybem (posuvem)
lineární ► lineární
vstupní energie do převodovky je přenášena lineárním pohybem (posuvem), výstupní energie je přenášena lineárním pohybem (posuvem)
rotační ► periodický
vstup do převodovky vykonává rotační pohyb výstup převodovky vykonává periodický rotační (kývavý) pohyb nebo periodický posuvný pohyb (tam-zpět)

Podle funkce

lineární
výstup převodovky je vždy lineárně úměrný poloze vstupu, např. úhlu natočení hřídele
nelineární
výstup převodovky vykonává pohyb, který není přímo úměrný vstupu převodovky (spojitý, nelineární) případně může být výstup z převodovky přerušovaný (nespojitý, nelineární).

Podle přenosu energie

obousměrné
vstup a výstup převodovky je možno zaměnit (zpravidla u jednoduchého soukolí).
jednosměrné
převodovka má určenou vstupní a výstupní stranu pro přenos energie (zpravidla vícestupňové převodovky).
samosvorné
konstrukce převodovky principiálně neumožňuje obousměrný přenos výkonu (např. šroubové a šnekové převodovky).

Podle převodového poměru

Požadovanou funkcí převodovky s kinetikou pohybu rotační ► rotační je změna otáček a momentu mezi vstupní a výstupní hřídelí.

Převodový poměr

A) převodovka s konstantním poměrem

Jednostupňová převodovka

Jako jednostupňovou převodovku je možno chápat i převodovku, která má více soukolí (vnitřních převodů), což je dáno potřebnou konstrukcí převodů mezi vstupní a výstupní hřídelí, převodový poměr je však konstantní.

B) převodovka s proměnným převodovým poměrem

Vícestupňová převodovka umožňuje změnu převodového poměru mezi vstupní a výstupní hřídelí. Změna se provádí změnou vnitřního převodového poměru.

S plynulým převodem

Převodovka s plynulým převodem umožňuje plynulou změnu převodového poměru mezi vstupní a výstupní hřídelí. O tomto typu převodu pojednává článek o variátoru. Tento typ převodovek však neumožňuje přenos velkých výkonů.

Se stupňovitým převodem

Převodovka se stupňovitým převodem umožňuje změnu převodového poměru pouze ve stupních, neboli skokově. Výhodou je možnost přenosu větších výkonů.

Animace čtyřstupňové automobilové převodovky s přesuvnými koly
 
Animace čtyřstupňové automobilové převodovky se spojkami

Podle převodového mechanismu

 • S ozubenými koly
  • s čelním soukolím (s přímými, šikmými nebo šípovými zuby) – rovnoběžné vstupní a výstupní hřídele
  • s kuželovým soukolím – různoběžné vstupní a výstupní hřídele
  • se šnekovým soukolím – kolmé vstupní a výstupní hřídele
  • se šroubovým soukolím – mimoběžné vstupní a výstupní hřídele
 • S řetězovým převodem
 • Se speciálními mechanismy např.:

 

Kinetika: rotační-period.
– vstup v ose červ. kola
Funkce: spojitá-nelineární
Přenos: samosvorná
Kinetika: rotační-rotační
– vstup v ose zel. kola
Funkce: nespoj.-nelineár.
Přenos: samosvorná
Kinetika: rotační-rotační
– vstup v ose šneku
Funkce: nespoj.-nelineár.
Přenos: samosvorná
Kinetika: rotační-lineární
– vstup v ose šneku
Funkce: spojitá-lineární
Přenos: samosvorná
Kinetika: rotační-lineární
– vstup/výstup na hřídeli
Funkce: spojitá-lineární
Přenos: obousměrná
Kinetika: lineární-lineární
– vstup/výstup na táhle
Funkce: spojitá-lineární
Přenos: obousměrná

Podle konstrukce skříně

 • se skříní dělenou v ose
 • se skříní dělenou kolmo na osu
 • kompaktní

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Převodovka". https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99evodovka Stránka byla naposledy editována 9. 5. 2018 v 11:38. Kopie na oneindustry dne: 17. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).