Metrologie

Metrologie je vědní a technický obor, který se zabývá měřením různých technických a fyzikálních veličin, tedy např. tvorbou metod měření a zkoumáním vztahu mezi měřenou a skutečnou hodnotou veličiny.

Podoborem metrologie je legální (zákonná) metrologie, která se zabývá definováním a standardizací měrných jednotek pro stanovení velikosti veličin a pravidel pro jejich používání. Jednotky jsou obvykle realizovány etalonem (standardem). Na úrovni států jsou výkonem legální metrologie zmocněny národní metrologické instituty a na mezinárodní je to Mezinárodní úřad pro míry a váhy (BIPM). Mezinárodní standardizaci zajišťuje Mezinárodní organizace pro zákonnou metrologii (OIML) a akreditaci organizace Mezinárodní spolupráce pro akreditaci zkušebních a kalibračních laboratoří (ILAC). Mezinárodní den metrologie je 20. května.

Organizace legální metrologie v České republice

V ČR je nejvyšší institucí působící v oblasti metrologie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO).

Pod něj spadají v oblasti metrologie další tři instituce: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Český metrologický institut (ČMI), a Český institut pro akreditaci (ČIA).

Dalšími subjekty na nižším stupni jsou Autorizovaná metrologická střediska (AMS) a Střediska kalibrační služby (SKS).

Ještě pod nimi jsou jednotliví výrobci, opravci a organizace provádějící montáž měřidel a na konci jsou samozřejmě uživatelé měřidel.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Metrologie". https://cs.wikipedia.org/wiki/Metrologie. Stránka byla naposledy editována 1. 7. 2018 v 23:25. Kopie na oneindustry dne: 29. 5. 2019.Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).