Automotive

16. dubna 2019 09:00

Měření emisí osobních vozidel v reálném provozu

V říjnu 2015 bylo rozhodnuto o přísnějším měření emisí u aut v Evropě. Měření emisí v reálném provozu se začalo využívat od září 2017 pro nové vozy a od září 2019 se týká všech vozidel. Další a opět přísnější fáze má začít v roce 2020 pro nová auta a v roce 2021 pro všechna vozidla.

Měření v laboratořích nestačí

Nařízení Evropské unie č. 1151/2017 mění od září 2017 metodiku měření emisí osobních a lehkých užitkových vozidel. Zároveň ji povinně rozšiřuje o měření škodlivin v reálném provozu. Důsledky pro výrobce automobilů musí ve značném předstihu řešit vývojové a zkušební laboratoře. Emisní laboratoř Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde se na vybavení technologií podílela i společnost TÜV SÜD Czech, je na změny již připravena a výsledky měření se budou promítat do podmínek homologace nových vozidel. Homologační emisní testy se obvykle odehrávají v laboratořích za přesně definovaných podmínek. Výhodou je přesnost a opakovatelnost měření. Chybí však informace o chování motoru při skutečném provozu a jeho reálné emisní stopě v průběhu životního cyklu. Zkouška měření emisí za provozu monitoruje stav emisí u motorů v provozu a následného zpracování výfukových plynů výrobcem motoru. Jedná se zejména o životnost filtru pevných částic a systému selektivní katalytické redukce. V okolí Prahy můžete potkávat vozidla s objemným nákladem, přenosným systémem pro měření emisí (PEMS), nainstalovaným na tažném zařízení. Silničními testy Real Driving Emissions (RDE) se zkoumá, zda předepsané limity pro oxidy dusíku (NOx) a pevné částice (PM) nejsou překračovány ani při jízdě na silnici. Testy RDE pokrývají široké spektrum legislativně definovaných přípustných provozních podmínek. V praxi to znamená, že hodnoty emisí budou v různých provozních situacích pod homologačními hodnotami.

Cisco 300-320 pdf Salesforce ADM-201 Question Salesforce ADM-201 Question Cisco 300-320 pdf Salesforce ADM-201 Question Cisco 300-320 pdf Salesforce ADM-201 Question PMI PMP pdf Salesforce ADM-201 Question Salesforce ADM-201 Question Salesforce ADM-201 Question Salesforce ADM-201 Question Salesforce ADM-201 Question Salesforce ADM-201 Question Salesforce ADM-201 Question Cisco 100-105 pdf Cisco 300-320 pdf Cisco 300-320 pdf Salesforce ADM-201 Question Salesforce ADM-201 Question PMI PMP pdf Salesforce ADM-201 Question PMI PMP pdf Cisco 300-320 pdf Cisco 300-320 pdf Salesforce ADM-201 Question Salesforce ADM-201 Question, Cisco 300-320 pdf Cisco 300-320 pdf Cisco 300-320 pdf Cisco 300-320 pdf Cisco 300-320 pdf Cisco 300-320 pdf Cisco 300-320 pdf Cisco 300-320 pdf PMI PMP pdf PMI PMP pdf PMI PMP pdf INTRIGUES Cisco 300-320 pdf, PMI PMP pdf PMI PMP pdf PMI PMP pdf Cisco 100-105 pdf AGAINST PMI PMP pdf PMI PMP pdf PMI PMP pdf PMI PMP pdf PMI PMP pdf Cisco 100-105 pdf PMI PMP pdf Cisco 100-105 pdf Cisco 100-105 pdf Cisco 100-105 pdf, HIM.The PMI PMP pdf, Cisco 100-105 pdf Cisco 100-105 pdf Cisco 100-105 pdf Cisco 100-105 pdf zealous band Cisco 100-105 pdf Cisco 100-105 pdf at Cisco 100-105 pdf the Cisco 100-105 pdf Cisco 100-105 pdf Hermitage Cisco 100-105 pdf was aided inexameasily

Co to obnáší, přináší série následujících fotografií, která byla pořízena při příležitosti ověření funkce měřicího zařízení na zkušebních trasách pro Real Driving Emissions (RDE).

Technik emisní laboratoře instaluje GPS modul a senzor pro měřeni atmosférických podmínek (teplota okolí, atmosférický tlak a relativní vlhkost), které jsou připevněny na střeše vozidla.

Počítač (tzv. System Control) pro sběr dat z jednotlivých měřicích prvků a snímačů je umístěn v zavazadlovém prostoru vozidla. Nezbytností je jeho spolehlivé upevnění a organizace jednotlivých kabelových svazků a hadic. Uvnitř zavazadelníku se nachází také samostatný napájecí zdroj (baterie typu Li-Ion), který musí zajišťovat napájení PEMS a řídicího počítače po celou dobu trvání zkušební jízdy (2 hodiny). Měřicí přístroje nesmějí být napájeny z akumulátoru vozidla, aby nedocházelo k přídavnému zatěžování motoru a tím ovlivnění výsledků zkoušky.

Srdcem celého zařízení je analyzátor výfukových plynů, který se upevňuje nejčastěji na tažné zařízení vozidla. Součástí analyzátorů je průtokoměr výfukových plynů, díky kterému je možné spočítat výsledné emise. Pro snazší manipulaci se k tomuto účelu využívá transportní vozík vlastní konstrukce. Samotný PEMS dosahuje hmotnosti cca 45 kilogramů.

Zcela zásadní je kvalitní (tj. těsné) spojení výfukového potrubí vozidla s měřicím zařízením, aby nedocházelo k přisávání okolního vzduchu nebo naopak nezachytávání výfukových spalin. K tomuto účelu se využívá kombinace svařenců z nerezových trubek a kolen připojených odolnými silikonovými hadicemi. Neméně důležité je však i pevné sevření upevňovacího prvku PEMS na tažném zařízení vozidla.

Po instalaci všech prvků PEMS musí proběhnout uvedení do pohotovostního režimu a kontrola zobrazovaných údajů (GPS signál, OBD komunikace s vozidlem, atmosférické podmínky, hodnota průtoku výfukových plynů a koncentrace měřených plynných složek). Poté vždy následuje kalibrace analyzátorů v PEMS (pomocí kalibračních plynů) a po ní tzv. validační jízda realizovaná ve válcové zkušebně, která prokáže správnost funkce a shodu v přesnosti měřených veličin (díky porovnání s výsledky zjištěnými stacionárním emisním zařízením v laboratoři). Vozidlo se potom, před samotnou zkušební jízdou konanou po minimálně osmi hodinách, musí stabilizovat s vypnutým motorem při teplotě přibližně 23 °C; k tomu se využívá kondiciační prostor laboratoře.

Před samotnou jízdou RDE se znovu provede kontrola upevnění a funkce všech systémů. Teprve nyní je vozidlo způsobilé k provedení emisního testu. Testovací jízda se provádí za běžného provozu na veřejných pozemních komunikacích při dodržování pravidel silničního provozu. Řidič při tom smí používat navigaci s předvolenou a dříve vytipovanou (ověřenou) trasou jízdy.

Automobil, zařízení PEMS, emise i technici vyrážejí do provozu. První část zkoušky probíhá v městském provozu (definován rychlostí vozidla nižší než 60 km/h), která musí být dlouhá nejméně 16 km a tvořit 29–44 % z celkově ujeté trasy.

Následuje úsek mimo město (definován rychlostním intervalem 60–90 km/h); tato část, opět s minimální délkou 16 km, musí tvořit 23–43 % z celkové ujeté vzdálenosti.

Třetí částí je jízda po dálnici (rychlost vozidla vyšší než 90 km/h). Délka této trasy musí činit nejméně 16 km a tvořit 23–43 % z celkové vzdálenosti. Po dobu nejméně pěti minut se vozidlo musí pohybovat rychlostí vyšší než 100 km/h. Platí, že rychlost vozidla se řídí místními rychlostními omezeními, resp. podmínkami okolního provozu.

Poslední fází celého měření je co nejrychlejší doprava vozidla, dat i techniků zpět. Po návratu k emisní laboratoři dojde k ukončení záznamu dat a jejich uložení. Následuje zpracování dat, při kterém mohou nastat různé situace: v případě vyhovujících kritérií je při použití automatizovaného výpočtu zpracování rychlé, ale mohou nastat situace, kdy je nutné aplikovat různé korekce a manuální výpočty; v takovém případě může trvat vyhodnocení včetně kontroly celý den.

Dílčím získaným datovým výstupem je závislost produkce CO2 a ostatních měřených škodlivin (CO, NO, NO2) na rychlosti vozidla a dalších jízdních podmínkách.

Výsledkem je pak soubor hodnot se škodlivinami (vyjádřenými v g/km), které vypovídají o emisním chování vozidla ve skutečných jízdních podmínkách a jsou v případě vyhovění jedním z podkladů pro homologaci vozu z hlediska emisí škodlivin.

V současné době se TÜV SÜD Czech podílela také na rozšíření portfolia technologií v emisní laboratoři Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT v Praze v Roztokách u Prahy. Od ledna 2019 zde mohou být prováděny vývojové a homologační zkoušky dle aktuálních požadavků průmyslu a legislativy. Týkají se zejména adaptace na zkušební cyklus WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test).


Kontakt:

Fakulta strojní ČVUT v Praze – Ing. Bohumil Mareš, Ph.D., ředitel Centra vozidel udržitelné mobility, Bohumil.Mares@fs.cvut.cz

TÜV SÜD Czech – Ing. Štefánia Recskyová, PR & Marketing Manager, Stefania.Recskyova@tuv-sud.cz

Mohlo by se Vám líbit

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního […]

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]